Ανακαταδόμηση Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος προσφέρει ευέλικτους όρους επανεγκατάστασής της, χαμηλό φορολογικό περιβάλλον και νομικό σύστημα που διασφαλίζει τα συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σας!

Η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 3-4 εβδομάδων ανάλογα με το χρόνο απόκρισης της ξένης δικαιοδοσίας.

Υπάρχουν 10 απλά βήματα που μπορούν να γίνουν για την Κυπριακή Εταιρεία Redomiciliation.

 • Η υφιστάμενη δικαιοδοσία της Εταιρείας πρέπει να επιτρέπει την εκ νέου κατοικία προς τα έξω.
 • Το Μνημόνιο και το Καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να επιτρέπουν την επανει κατοικία.
 • Πρέπει να ληφθεί πιστοποιητικό/κοινοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης της κατοικίας που έχει υπογραφεί από το Σπίτι Εταιρειών της απερχόμενης δικαιοδοσίας.
 • Το Cyprus Companies House ζητά την υποβολή ορισμένων δεόντως επισημευμένων εγγράφων.
 • Τρεις ένορκες καταθέσεις (φερεγγυότητα, ποινικές διαδικασίες και συναίνεση ενδιαφερόμενων μερών) που μπορούν είτε να υπογραφούν από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Κύπρο είτε από τους υφιστάμενους Διευθυντές, ωστόσο, συνιστάται να υπογραφούν από τους υπάρχοντες Διευθυντές.
 • Νέες Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&A) σύμφωνα με το Νόμο περί Κυπριακών Εταιρειών.
 • Μόλις ληφθούν τα παραπάνω σε απόστολο υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο δεόντως μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 • Στη συνέχεια, ο Έφορος Εταιρειών στην Κύπρο εκδίδει «Προσωρινό Πιστοποιητικό Συνέχισης» με ισχύ 6 μηνών.
 • Η Whithin 6 Months Company ενημερώνει το Σπίτι των Εταιρειών για την προϋπαρχούσα δικαιοδοσία ότι η κατοικία της Εταιρείας έχει πλέον αλλάξει.
 • Έκδοση μόνιμου/τελικού πιστοποιητικού συνέχισης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ πλεονεκτήματα


 • Νομικό σύστημα που βασίζεται στο αγγλικό σύστημα κοινού δικαίου
 • Φόρος εταιρειών μόνο 12,5%
 • Τα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές σε μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους που πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλάσσονται
 • Απαλλαγή από μερίσματα που καταβάλλονται από αλλοδαπή θυγατρική σε Κυπριακή Εταιρεία ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ
 • Απαλλαγή από υπεραξίες που πραγματοποιούνται από πωλήσεις μη κυπριακών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα, ξένο μετοχικό κεφάλαιο)
 • Δεν υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι για τη διανομή μερισμάτων σε αλλοδαπούς μη κατοίκους μετόχους (Εταιρεία ή ιδιώτης)
 • Οι φορολογικές ζημίες μεταφέρονται για 5 έτη

Μη φορολογικά πλεονεκτήματα


 • Εύκολοι και ευθύς προς τα εμπρός κανόνες επανειοποίησης της Εταιρείας στην Κύπρο
 • Δυνατότητα επιλογής ακριβώς του ίδιου (εάν υπάρχει) ή εντελώς διαφορετικού ονόματος.
 • Δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας πριν από τη μετεγκατάσταση σαν να μην έχει αλλάξει ποτέ η δικαιοδοσία της
 • Δεν υπάρχει τέλος χαρτοσήμου στο Companies House ανεξάρτητα από τον αριθμό και την αξία των μετοχών σε αντίθεση με την ενσωμάτωση μιας ολοκαίνουργιας Εταιρείας όπου το τέλος χαρτοσήμου είναι 0,6% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που εκδίδονται.
 • Τα οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs) που κατέχουν ακίνητα απευθείας δεν θα χρειάζονται τίποτα περισσότερο από το πιστοποιητικό συνέχισης για την ενημέρωση των τοπικών αρχών σχετικά με την αλλαγή δικαιοδοσίας
 • Τοποθεσία κύρους σε αντίθεση με άλλες υπεράκτιες δικαιοδοσίες

Εκ νέου κατοικία σε 10 απλά βήματα:

1. Η υφιστάμενη δικαιοδοσία της Εταιρείας πρέπει να επιτρέπει την εκ νέου κατοικία προς τα έξω.

2.Το μνημόνιο και το καταστατικό της Εταιρείας πρέπει να επιτρέπουν την εκ νέου κατοικία.

3. Πρέπει να ληφθεί πιστοποιητικό/κοινοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης της κατοικίας που έχει υπογραφεί από το Σπίτι Εταιρειών της απερχόμενης δικαιοδοσίας.

4. Ο Οίκος Εταιρειών Κύπρου ζητά την υποβολή των ακόλουθων δεόντως επισησμένων εγγράφων:

 • Πιστοποιητικό Καλής Θέσης πριν από την Επανειδίκευση στην Κύπρο
 • Ειδικό ψήφισμα των μετόχων που εγκρίνει την επανει κατοικία της Κύπρου
 • Πιστοποιητικό πρόθεσης μεταβίβασης κατοικίας (όπως παραπάνω)
 • Πιστοποιητικό σύστασης

5. Τρεις ένορκες καταθέσεις (φερεγγυότητα, ποινικές διαδικασίες και συγκατάθεση ενδιαφερόμενων μερών) μπορούν είτε να υπογραφούν από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Κύπρο είτε από τους υφιστάμενους Διευθυντές, ωστόσο, συνιστάται η υπογραφή τους από τους υφιστάμενους Διευθυντές.

6. Νέο Μνημόνιο και Άρθρα (Μ&Α) σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο Εταιρειών

7. Μόλις ληφθούν τα παραπάνω στην αποστασία υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο δεόντως μεταφρασμένα στα Ελληνικά

8. Στη συνέχεια, ο Έφορος Εταιρειών στην Κύπρο εκδίδει «Προσωρινό Πιστοποιητικό Συνέχισης» με ισχύ 6 μηνών

Προσωρινό Πιστοποιητικό Συνέχισης σημαίνει ότι η Εταιρεία θεωρείται νομικό πρόσωπο δεόντως ενσωματωμένο σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου και το οποίο είναι προσωρινά εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία για τους σκοπούς του Νόμου περί Εταιρειών Cap 113.

Και

Έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιούται να ασκεί όλες τις εξουσίες που έχουν οι εγγεγραμμένες εταιρείες σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου.

Απαιτείται από το Νόμο ότι για τα παραπάνω βήματα η Εταιρεία θα έχει εγκεκριμένο αντιπρόσωπο στην Κύπρο για τη διαχείριση της όλης διαδικασίας. Ορισμένα έντυπα/έγγραφα συμπληρώνονται και υποβάλλονται από το εν λόγω πρόσωπο τα οποία δεν αναφέρονται ανωτέρω.

9. Εντός 6 μηνών η Εταιρεία γνωστοποιεί στο Σπίτι των Εταιρειών τη δικαιοδοσία προανανομής ότι η κατοικία της Εταιρείας έχει πλέον αλλάξει

Το τελικό «Πιστοποιητικό Μεταβίβασης» ή «Πιστοποιητικό Διακοπής» εκδίδεται επιβεβαιώνοντας ότι η Εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έχει καταβάλει όλα τα απαραίτητα τέλη, επομένως έχει πάψει να υπάρχει.

10. Έκδοση μόνιμου/τελικού πιστοποιητικού συνέχισης

Τέλος, το Cyprus Companies House εκδίδει το «Μόνιμο/Τελικό Πιστοποιητικό Συνέχισης» επιβεβαιώνοντας ότι η X LTD καταχωρήθηκε από την dd.mm.yyyyy, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο 113, ως εταιρεία που συνεχίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα Πιστοποιητικά Διευθυντών, Γραμματέα, Μετόχων και Καταστατικής Έδρας εκδίδονται κανονικά και η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει στην Κύπρο όπως και οποιαδήποτε άλλη Κυπριακή Εγγεγραμμένη Εταιρεία.
Ειδικοί Αποκατάστασης Κύπρου με ευρεία εμπειρία μετεγκατάστασης

Συχνές ερωτήσεις

Πότε θεωρείται η Ξένη Εταιρεία μου Κυπριακή Εταιρεία;

Τη στιγμή που εκδίδεται το «Προσωρινό Πιστοποιητικό Συνέχισης» η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει τις συναλλαγές της.

Μπορώ να έχω το ίδιο όνομα;

Η απάντηση είναι Ναι, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Θα έχει η Εταιρεία μετά την επανειδοποίηση νέο Μνημόνιο και Άρθρα (Μ&Α);

Ναι, τα M&A της νέας Κυπριακής Εταιρείας θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Νόμο περί Κυπριακών Εταιρειών Cap 113

Θα έχει η Εταιρεία μετά την επανα-κατοικία νέους Διευθυντές και Μετόχους;

Ναι, όπως και με οποιαδήποτε άλλη Κυπριακή Εταιρεία, η εταιρεία που έχει εκ νέου την κατοικία της θα πρέπει να έχει τοπικό Διευθυντή, Γραμματέα και Έδρα. Ο Μέτοχος της Εταιρείας μπορεί να παραμείνει ο ίδιος.

Έχεις ακόμα ερωτήσεις;

Καλέστε μας στο +357 24663570

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πού θα μας βρείτε:

HQ Larnaca: 81 Georgiou Griva Digeni Avenue, 6043, Marinos Court, Office No. 301

 

Limassol: 89 Georgiou Griva Digeni Avenue, 3101, Nicolaou & Zavos Center, Office No. 205

P.O. BOX 42656 P.C. 6043

Κύπρος

Λάρνακα – Κύπρος

 

Tel: +357 24663570

E-mail: admin@cyprusconsultancy.com


  By clicking send below, you consent to allow MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LIMITED to store and process the personal information submitted above to provide you the content requested.

  Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και δεν είναι εξαντλητικές αλλά μάλλον σχεδιασμένες για να δώσουν μια ιδέα για το τι προσφέρει η Εταιρεία μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας για μια προκαταρκτική αξιολόγηση των αναγκών σας και μια εισαγωγική διαβούλευση.