ΒΡΎΑ ΦΠΑ

Η δέσμη μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΦΠΑ που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2017 περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών («υπηρεσίες TBE»), καθώς και στο Mini One Stop Shop (MOSS), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση και την καταβολή ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος μέλος για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον φόρο. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι η μείωση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε πελάτες σε άλλα κράτη μέλη.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ («οδηγία για τον ΦΠΑ») και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2459/2017 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 282/2011 («κανονισμός εφαρμογής του ΦΠΑ»).

1. Ο τόπος προμήθειας – όριο των 10 000 eur (οδηγία 2017/2455, άρθρο 1, σημείο 1))

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών TBE που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο (ο εφοπτόμενος) εγκατεστημένος σε κράτος μέλος σε μη υποκείμενο στον φόρο (τον πελάτη) σε άλλο κράτος μέλος βρίσκεται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και κατοικεί πραγματικά ο πελάτης.

Ως εκ τούτου, ο προμηθευτής πρέπει να χρεώνει ΦΠΑ στον πελάτη με τον συντελεστή του κράτους μέλους του πελάτη. Για να δηλώσει και να καταβάλει τον εν λόγω ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, ο προμηθευτής πρέπει είτε να εγγραφεί για ΦΠΑ στο (καθένα από) κράτος μέλος(-ες) του(των) πελάτη(-ων) ή να εγγραφεί στο MOSS στο δικό του κράτος μέλος. Αυτό είναι πολύ δαπανηρό και δαπανηρό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν μόνο περιστασιακά υπηρεσίες TBE σε πελάτες σε άλλα κράτη μέλη.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ετήσιο όριο κύκλου εργασιών ύψους 10 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2019, πράγμα που σημαίνει ότι ο κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 10 000 EUR έως τον οποίο ο τόπος παροχής των σχετικών προμηθειών διασυνοριακών υπηρεσιών TBE παραμένει στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και διαμένει ο προμηθευτής. Η εφαρμογή του ορίου αυτού υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος και κατοικεί μόνο ένα κράτος μέλος·
  • ο προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες TBE σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος·
  • η συνολική αξία των υπηρεσιών TBE που παρέχονται σε άλλα κράτη μέλη δεν υπερβαίνει τις 10.000 EUR (χωρίς ΦΠΑ) κατά το τρέχον και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Ο υποκείμενος στον φόρο που έχει ήδη χρησιμοποιήσει το MOSS και η συνολική αξία των υπηρεσιών TBE σε άλλα κράτη μέλη είναι χαμηλότερος ή ίσος με το όριο των 10 000 EUR μπορεί να διαγραφεί από το MOSS από την 1η Ιανουαρίου 2019 οικειοθελώς. Θα ισχύει περίοδος καραντίνας δύο ημερολογιακών τριμήνων κατά τη διάρκεια της οποίας ο υποκείμενος στον φόρο δεν θα είναι σε θέση να εγγραφεί στο MOSS.

2. Όριο 100.000 ευρώ – ένα αποδεικτικό στοιχείο (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2459/2017 του Συμβουλίου, άρθρο 1)

Ο υποκείμενος στον φόρο (ο προμηθευτής) που είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες TBE σε μη υποκείμενο στον φόρο (ο πελάτης) σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να τηρεί δύο στοιχεία μη αντιφατικών αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του πελάτη και, στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος του πελάτη είναι το σημείο όπου η παράδοση υπόκειται σε ΦΠΑ (τόπος παράδοσης).

Ο 28χρονος φόργουορντ έχει 11.7 ριμπάουντ και 1.5 α αήττες σε όλες τις σεναριόμες. Η εφαρμογή του ορίου αυτού υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η συνολική αξία των υπηρεσιών TBE που παρέχει ο προμηθευτής από την επιχειρηματική του εγκατάσταση σε κράτος μέλος σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR (χωρίς ΦΠΑ) κατά το τρέχον και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

  2. το αποδεικτικό στοιχείο παρέχεται από πρόσωπο που συμμετέχει στην παροχή των υπηρεσιών εκτός από τον προμηθευτή ή τον πελάτη·

Μόλις ξεπεραστεί το κατώτατο όριο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται και πάλι δύο αποδεικτικά στοιχεία.

3. Κανόνες τιμολόγησης (οδηγία 2017/2455, άρθρο 1, σημείο 2))

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, ένας προμηθευτής που χρησιμοποιεί το MOSS θα πρέπει να τηρεί μόνο τους κανόνες τιμολόγησης του κράτους μέλους στο οποίο προσδιορίζεται για σκοπούς MOSS, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος του πελάτη.

Οι κανόνες τιμολόγησης των κρατών μελών (ιδίως εάν απαιτείται ή όχι τιμολόγιο) μπορούν να ζητούν τη γνώμη τους στη διαδικτυακή πύλη MOSS (καρτέλα «Εθνικοί κανόνες ΦΠΑ»).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/node_en

4. Μη ενωσιακό καθεστώς – Επιλεξιμότητα (οδηγία 2017/2455, άρθρο 1, σημεία 3 και 4))

Ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ αλλά είναι εγγεγραμμένος ή υποχρεούται να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα από τα κράτη μέλη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το MOSS. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο θα μπορεί να χρησιμοποιεί το καθεστώς εκτός Ένωσης, το οποίο είναι το καθεστώς MOSS για τους υποκείμενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και παρέχουν υπηρεσίες TBE σε πελάτες στην ΕΕ.

Απλοποιημένες Υπηρεσίες Συνεργασίας Κύπρου

Στη MariCorp στοχεύουμε στην απλοποίηση των Εταιρικών Υπηρεσιών στο σύνολό τους και στην προσφορά στους πελάτες μας μιας απλής και απλής λύσης.

Μαρίνος Μαρίνου

Μαρίνος Μαρίνου

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο John Moores του Λίβερπουλ το 2011. Έγινε μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) το 2015. Επί του παρόντος υποβάλλεται σε πιστοποιημένο εξεταστή απάτης (CFE) Επίπεδο 1. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Σχεδιασμού (ITPA).

 

Ο Μαρίνος ειδικεύεται στον Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό, την Προηγμένη Συμβουλευτική και τις Εταιρικές Υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πού θα μας βρείτε:

81, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, Δικαστήριο ΜΑΡΊΝΟΥ, 2ος όροφος, γραφείο 203

P.O. BOx 42656, P.C. 6501, 6043

Λάρνακα – Κύπρος

Τηλ: +357 24663402 , Fax: +357 24663409

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@cyprusconsultancy.com